Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος "ΠΕΠ Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

 

Εκδόθηκαν στις 30 Οκτωβρίου 2013 τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γνωστό ως ΠΕΠ του ΕΣΠΑ.

Τη δυνατότητα να εν

ταχθούν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

 

Για το σύνολο της χώρας

Με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 € στο σύνολο της χώρας.

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Τα έργα αυτά είναι 9.406, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων  1.246.199.975,26€ και δημόσιας δαπάνης 624.495.306,64€.

Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι 16.911, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 2.175.220.801,30€ ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.081.139.040,87 ευρώ.

 

Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το μέγιστο δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι λόγω της κρίσης ορισμένες ενδέχεται να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις.

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:

α. η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και

β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών  θα έχει  ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.

Για τα έργα αυτά ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30.06.2015.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου 2013. Υποβλήθηκαν συνολικά στο σύνολο της χώρας 22.991 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.569.925.851 € (έναντι 456 εκ € που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός). Από τις προτάσεις αυτές οι 4.222 απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογήθηκαν οι υπόλοιπες 18.769 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.164.006.435 €.

 

Αποτελέσματα για την Περιφέρεια Κρήτης

Για την Περιφέρεια Κρήτης εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 373 έργα (το 21,7% των υποβληθέντων προτάσεων) με συνολικό απαιτούμενο προϋπολογισμό 47.178.556,58 € και δημόσια δαπάνη 22.711.787,38 €.

Για 1.091 έργα (63,5%) δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσής τους υπό τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις α και β με συνολικό προοϋπολογισμό 149.868.962,06 € και δημόσια δαπάνη 72.642.400,46 €. 

Τα μη επιλέξιμα έργα αποτελούν το 14,8% των υποβληθέντων προτάσεων και ανέρχονται σε 255.

 

Αποτελέσματα για την ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ

Η Εταιρεία Συμβούλων ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ υπέβαλλε 64 προτάσεις επενδυτικών έργων (58 Περιφέρεια Κρήτης, 1 Αττικής, 3 Βορείου Αιγαίου, 1 Στερεάς Ελλάδας, 1 Νοτίου Αιγαίου).

Εγκρίθηκαν συνολικά 63 έργα (από τα 64) εκ των οποίων τα 27 εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα και τα 36 έργα ανήκουν στην κατηγορία των δυνητικά επιλέξιμων έργων.

Σημειώνεται ότι το 84% των εγγεκριμένων έργων που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία Συμβούλων ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ έλαβε βαθμολογία μεγαλύτερη του 70. 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr .

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088