ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 

 

 

Αναμένεται να ξεκινήσουν νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν την:  

 • Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παροχής υπηρεσιών (λιανικής, εστίασης, και εκπαίδευσης)
 • Ενίσχυση σχεδίων έρευνας και καινοτομίας
 • Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας  
 • Δικτυώσεις ‐Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί
 • Σύγχρονη μεταποίηση
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Βήμα
 • Αναβάθμιση Μ.Μ.Ε. (Β κύκλος)
 • Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 καθεστώς μηχανολογικού εξοπλισμού

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016:

 

Στόχος του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 είναι η ενθάρρυνση υλοποίησης επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης έργων κυρίως στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, logistics, ενέργειας, ΤΠΕ σε ποσοστό έως και το 55% των δαπανών.

Ενισχυόμενοι κλάδοι σε ποσοστό έως και το 55% των δαπανών:   Τουρισμού, Μεταποίησης, Τομέας Αποθήκευσης και Κλάδος Ενέργειας.

 

Εξαιρούμενα Επενδυτικά Σχέδια:

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων:

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας, Εκπαίδευση, Αθλητικές δραστηριότητες, Ταχυμεταφορές, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Λογιστικές, νομικές, αρχιτεκτονικές, διαφημιστικές, κτηνιατρικές.

Κατασκευές κτηρίων – έργα πολιτικού μηχανικού, εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Στον τομέα χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα, ναυπηγίας (με υπουργική απόφαση μπορεί να προκηρυχθεί κατ’ εξαίρεση καθεστώς).

Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγχωνεύσεις ΜΜΕ.

Αύξηση απασχόλησης.

Συνεταιρισμοί.

Πληροφορική – Τ.Π.Ε.

Αυξημένη προστιθέμενη αξία.

Επενδυτικά σχέδια ιδρύσεων σε Β.Ε.Π.Ε.

Ενισχύσεις σε ειδικές περιοχές της χώρας.

 

Παρεχόμενες ενισχύσεις:

Φορολογική Απαλλαγή - Επιχορήγηση - Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - Επιδότηση Κόστους Δημιουργημένης Απασχόλησης - Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Σταθεροποίηση Συντελεστή Φορολογίας Εισοδήματος μέχρι τα Επιτρεπόμενα Όρια - Ταχεία Αδειοδότηση.

Ποσοστά ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων από 01-01-2017 – Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων (ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια):

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 55%

Κεντρική Μακεδονία: 55%

Θεσσαλία: 55%

Ήπειρος: 55%

Δυτική Ελλάδα: 55%

Πελοπόννησος: 55%

Βόρειο Αιγαίο: 55%

Δυτική Μακεδονία: 45%

Ιόνια Νησιά: 45%

Κρήτη: 45%

Στερεά Ελλάδα: 45%

Αττική: 40%

Νότιο Αιγαίο: 40%

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής:

Συμμετοχή επενδυτή: Η συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να παρουσιαστεί με ίδια κεφάλαια, εξωτερική χρηματοδότηση (δάνειο κτλ).

Ελάχιστο μέγεθος επένδυσης:

Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000€

Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000€

Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€

Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€

Κοινωνικές συνεταιριστικές: 50.000€

Η ομάδα των συμβούλων μας έχει υποστηρίξει με απόλυτη επιτυχία παραπάνω από 1.300 επιχειρήσεις πανελλαδικά σε έργα Γ’ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακών νόμων 3299/2004, 3908/2011.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

 

«Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παροχής υπηρεσιών (λιανική, εστίαση, εκπαίδευση)»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO

Στόχος: Η ενίσχυση επιχειρήσεων για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας και πληροφορικής.
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% με την μορφή επιχορήγησης
Προϋπολογισμοί έργων:   15.000€ έως 150.000€

 

 «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας και καινοτομίας»
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO


Στόχος: H προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής .
Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, αλλά και συνεργατικών σχηματισμών τους και σε συνεργασία με φορείς τεχνολογικής έρευνας του Δημοσίου .

 

«Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας»

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO

Δράση προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση ανέργων άνω των 45 ετών που πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να κυμαίνονται από 15.000 € έως 60.000 € και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δαπάνες λειτουργίας, αγορά ηλεκτρομηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, κτιριακές παρεμβάσεις, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας κ.ά.

 

«Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO

Δράση προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ. Η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου και περιλαμβάνει δαπάνες για την κατασκευή έργων υποδομής, την κατασκευή κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για κοινές υπηρεσίες, εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, εξοπλισμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ελέγχου, δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων κ.ά.

 

«Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO

Δράση προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από 250.000€ έως 2.500.000€ για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων. Επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν την έννοια της αρχικής επένδυσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρείται έστω μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας ή απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει. Επιλέξιμες ενέργειες είναι η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και ανάκτηση των αποβλήτων.

 

«Δικτυώσεις ‐Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO

Δράση προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει τις συνέργειες μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέα επιχειρηματικά μοντέλα με κατεύθυνση τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Χρηματοδοτούνται ομάδες υφιστάμενων και νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με συμπληρωματικές ή/και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU). Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να κυμαίνεται από 1.000.000 € έως 4.000.000 €.

 

«Σύγχρονη μεταποίηση»
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO


Δράση προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, την ψηφιακή αναβάθμισή τους και δράσεις για την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος τους. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 250.000 € έως 3.000.000 €.

 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO


Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 35 εκατ. ευρώ αφορά ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε ανώτερη ή ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 200.000.

 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Βήμα»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO


Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 35 εκατ. ευρώ αφορά ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 80.000 ευρώ.

 

«Αναβάθμιση Μ.Μ.Ε. (Β κύκλος)»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO

Στόχος: Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και την ανάπτυξη νέων αγορών.
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές , μικρές επιχειρήσεις.
Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% με την μορφή επιχορήγησης
Προϋπολογισμοί έργων:   15.000€ έως 200.000€

 

«Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 καθεστώς μηχανολογικού εξοπλισμού»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ANAMENOMENO

Στόχος : Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων, την στήριξη της απασχόλησης,  την ανάπτυξη των εξαγωγών. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων.

Δικαιούχοι : Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Logistics, Ξενοδοχεία

Ποσοστό ενίσχυσης : έως 55% με  τη μορφή των φορολογικών απαλλαγών

Προϋπολογισμοί έργων : Δεν υπάρχει περιορισμός για το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού. Μέγιστη ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο τα 5.000.000€

 

 

 

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088