Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 40% ως 80% ανάλογα με την έδρα και την ιδιότητα του επενδυτή.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000€, σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω τα νομικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να έχουν διάρκεια ισχύς ως τις 31-12-2028
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση.
 • Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
 5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
 7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 8. Γενικές Δαπάνες

Περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα: 2831500389, 2831500390.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 1. Σταβλικές εγκαταστάσεις.
 2. Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες.
 3. Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
 4. Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από τους παραπάνω.
 5. Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.
 6. Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
 7. Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας
 8. Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Βασικές προϋποθέσεις κατηγορίας κτιριακών δαπανών:

Για την πραγματοποίηση των κτιριακών δαπανών πρέπει να τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή επί των ακινήτων που θα χωροθετηθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Δε θεωρείται τεκμηρίωση η καταγραφή ακινήτου στο φορολογικό έντυπο Ε9.

Οι αγροτικές αποθήκες είναι δυνατόν να χωροθετούνται εντός των ορίων οικισμών με τον περιορισμό ότι αυτές δεν αποτελούν τμήμα άλλου ευρύτερου κτιρίου και δεν εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.

Αποθήκες ζωοτροφών ή προϊόντων της εκμετάλλευσης, αποθήκες και υπόστεγα που προορίζονται για την αποθήκευση γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού εκτός του μελισσοκομικού, ενισχύονται χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση του μεγέθους τους αλλά δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 100 τετραγωνικά μέτρα. Οι μελισσοκομικές δύναται να υπερβαίνουν τα 100 τετραγωνικά ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών του παραγωγού. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να προσκομιστεί η άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται.

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 1. Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων:
 2. ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.
 3. φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά. καθώς και εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.
 • Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως τρακτέρ, φορτωτές, συλλεκτικές, κ.ά.
 1. Ζωικής παραγωγής όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.
 2. Φυτικής παραγωγής, όπως μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής (κοπτικά, συνθλιπτικά, συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές μηχανές και εξοπλισμός συλλογής, ρυμουλκούμενα με ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρμες απλές και ανατρεπόμενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώμενα και συρόμενα, φορητά αλυσοπρίονα, εξαρτήματα ελκυστήρων αναρτώμενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές, αρπάγες και πιρούνες μπάλας) κ.ά.

Βασικές προϋποθέσεις κατηγορίας μηχανολογικού εξοπλισμού:

Για κάθε εξοπλισμό ή μηχάνημα που ενσωματώνεται ή τοποθετείται εντός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, στην αίτηση στήριξης, προσδιορίζεται το κτίριο ή η κατασκευή στην οποία ενσωματώνεται ή τοποθετείται και τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων αυτών. Για τις επενδύσεις  ζωικής παραγωγής της υποκατηγορίας της παραγράφου απαιτείται η προσκόμιση κατάλληλης άδειας εγκατάστασης κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, δαπάνες για αγορά αμελκτικής μηχανής αιγοπροβάτων δεν είναι επιλέξιμες για εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 145 ενήλικα θηλυκά ζώα στη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού. Τα παρελκόμενα ελκυστήρα πρέπει να προσαρμόζονται λειτουργικά με ελκυστήρα της εκμετάλλευσης ο οποίος κατέχεται ήδη ή που θα κατέχεται κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

Βασικές προϋποθέσεις κατηγορίας αγοράς πολυετών φυτειών:

Απαιτείται τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι φυτείες. Τα προς φύτευση είδη να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 5 ετών. Στις επενδύσεις εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν ενισχύονται οι δαπάνες εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης.

 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.

Βασικές προϋποθέσεις κατηγορίας περίφραξης αγροτεμαχίων:

Απαιτείται τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι επενδύσεις. Στις επενδύσεις περίφραξης δεν ενισχύεται η περίφραξη βοσκότοπων.

 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

Βασικές προϋποθέσεις κατηγορίας αγορά ανθοκομικού αυτοκινήτου:

Η αγορά ανθοκομικού αυτοκινήτου να αφορά καινούργιο φορτηγό ψυγείο ιδιωτικής χρήσεως (ΦΙΧ) με μέγιστο μεικτό βάρος 4 τόνους.

 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

Βασικές προϋποθέσεις κατηγορίας αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου:

H αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου να αφορά καινούργιο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως (ΦΙΧ) ανοικτού τύπου με μεικτό βάρος αποκλειστικά από 4 έως και 15 τόνους. Η υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης να μην είναι μικρότερη των 200 μελισσοσμηνών ενώ η δυναμικότητα κατά την ολοκλήρωση πρέπει να διαμορφώνεται ως εξής: α) σε 200 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 8 τόνους, β) σε 400 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 12 τόνους και γ) σε 600 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 15 τόνους.

 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

Περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν την αγορά μετεωρολογικού σταθμού, φωτοτυπικά, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, κτλ.

 • Γενικές Δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα: 2831500389, 2831500390.

 

 

 

 

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088