Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία, για τα παρακάτω μέτρα

Υπομέτρο

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

Ποσοστό Ενίσχυσης

Δικαιούχοι

123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

50,00%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνονται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L311-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

50,00%

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

L311-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

50,00%

L311-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.

50,00%

Υπομέτρο

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

Ποσοστό Ενίσχυσης

Δικαιούχοι

312: Στήριξη της Δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών  επιχειρήσεων

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

50,00%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνονται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπήσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

L313-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

50,00%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνονται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπήσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

L313-6

Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής

50,00%

L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών γα την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.

50,00%

321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L321-1

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).

100,00%

Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού

L321-2

Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έργα προστασίας περιβάλλοντος.

100,00%

Ο.Τ.Α. α΄βαθμού  και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

L322-1

Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων)

100,00%

Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού 

Η χρηματοδότηση φτάνει το 50% του προϋπολοιγισμού.

Οι υποβολές προτάσεων ξεκινούν στις 21 Νοεμβρίου 2014 και ολοκληρώνονται στις 20 Ιανουαρίου 2015. 

Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στα γραφεία της εταιρίας ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ 

 

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088